TEATED

* OLULINE: AMETLIK TEAVE UKRAINA SÕJAPÕGENIKELE TERVISHIUTEENUSTE OSUTAMISE KOHTA Teave

* OLULINE: AMETLIK TEAVE TERVISHOIUTÖÖTAJATE sh apteekrite TÖÖTAMISE KOHTA Teave

* Eesti Rohuteadlase selle aasta teine number on ilmunud ja 29. mail postiga välja saadetud.

* 15. mail toimus Tallinnas apteekrite teabehommik "Võimalused mida kasutada ja karid mida vältida". Teave

* Võimalus tellida ajakirja Eesti Rohuteadlane 2024. aastaks Tellimisleht

* Konkurentsiamet avaldas jaanuari lõpul apteegireformi järelmita analüüsi Analüüs

* 12. detsembril 2023 toimub konverents "Psühhiaatria ja ravimid" Teave

* Eesti Apteekrite Liidu teabe- ja arutelupäev toimub 28. oktoobril Kuressaares. Registreerimine

* Eesti Rohuteadlase neljas number on ilmunud ja 6. oktoobril postiga välja saadetud.

* TÜ farmaatsia instiuudis algab septembris kolmekuuline ravimite kasutamise hindamise koolitus. Teade

* 14. juunil 2023 tunnustati Tartus 17 parima apteegiteenuse osutajast apteegi kollektiivi. Ülevaade

* Eesti Rohuteadlase 2023. kolmas number on ilmunud ja 27. juulil postiga välja saadetud.

* Ravimiamet andis 19. mail välja juhise lastele sobivas ravimvormis antibiootikumide kättesaadavuse kohta. Juhis

* Sotsiaalministeeriumis on valminud dokument "Ravimipoliitika 2030". Koostamisel on poliitika rakenduskava. Dokument

* Apteekrite Liidu ja Lastearstide Seltsi koostöös toimus 30. novembril 2022 Tallinnas laste ravi ja ravimite konverents. Kutse

* Valminud on juhised ja soovitused ravimite kasutamise hindamiseks apteegis. Juhis

* 23. veebruaril 2022 toimus Paides Eesti Apteekrite Liidu üldkogu. Kokkuvõte

* 24. novembril 2021 toimub Tallinnas eakate patsientide ravile ja ravimitele pühendatud konverents. Konverentsi korraldavad Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon & Eesti Apteekrite Liit. Programm

* Alates 26. augustist saab ühistegevustes/üritustel osalemiseks vajalikke SARS-CoV-2 antigeen-RTD teste teha ka apteekides. Apteek ei vaja testide tegemiseks ja tõendite väljastamiseks eraldi luba. Testimise kohustust apteegil ei ole (s.o kui ei ole võimalik testimist korraldada, ei ole see apteegile kohustuslik). Järgida tuleb Terviseameti juhiseid. Juhis

Testi tulemuse kohta tuleb väljastada tõend Tõendi näidis

* Sotsiaalministeerium küsis Apteekrite Liidult seisukohta seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/37/EÜ (töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest) muutmise eelnõu menetlusega EL Nõukogu sotsiaalküsimuste töögrupis. Apteekrite Liit esitas ühisseisukoha koos Proviisorite Kojaga 27. augustil. Seisukoht

* Farmaatsiaterminoloogia komisjon ootas 1. septembriks tagasisidet komisjoni poolt väljapakutud manustamisviiside lühendite kohta. Lühendid

Apteekrite Liit esitas oma arvamuse Arvamus

* Ilmunud on Eesti Rohuteadlase selle aasta kolmas number. Ajakiri on kõigile apteekidele ja tellijatele saadetud 4. augustil.

* Sotsiaalministeerium on koostamas Ravimipoliitika ja rakendamise tegevuskava aastani 2030. Dokumendi koostamises osalejatele on tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks saadetud ravimipoliitika kavandi uuendatud versioon ja ravimipoliitika rakendamise tegevuskava esmane kavand. Tagasisidet oodatakse hiljemalt 3. septembriks.

* 1. aprillil 2021 on apteegireformi esimene aastapäev.Pressiteade

Aastapäeva tähistatakse kell 12 algava videoüritusega Videotervitus-loeng

* Riigikohus tegi 18.03.2021 apteekrite sõltumatuse hindamiseks olulise otsuse. Pressiteade

* Valmis apteegisektori visioonidokument aastani 2030. Visioonidokument

* Olete oodatud tellima ajakirja "Eesti Rohuteadlane" 2021. aastaks. Tellimislehte saab saata ka kodulehelt Eesti Rohuteadlase tellimiste rubriigist.

* Teadmisi on mugav täiendada e-koolitusel. Loengud

* Terviseameti info Koroonaviiruse haiguse COVID-19 kohta. Teave

* Terviseameti juhis pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Teave

* Terviseameti juhis tervishoiutöötajate käte desinfitseerimiseks. Teave

* WHO on avaldanud retseptid käte desinfitseerimise vahendite valmistamiseks. Juhis

* Eesti Apteekrite Liidu ja Eesti Proviisorite Koja konverents ja EPK üldkoosolek toimus 22. septembril 2020 Tallinnas Rahvusraamatukogus.Kutse

* Järvamaa Muuseumis toimus 13.07.2020 Eesti apteekide ajalooraamatu tutvustusüritus. Kutse

* Ilmunud on raamat Eesti apteekide ajaloost. Raamatut saab osta ja tellida Eesti Apteekrite Liidust ning Rahva Raamatu raamatukauplustest.

* Apteekrite Liit esitas 22.08.2019 Sotsiaalministeeriumile seisukohad abivahendite määruse muutmise eelnõule. Seisukohad

* Apteekrite Liit esitas 09.08.2019 Sotsiaalministeeriumile seisukohad ravimiseaduse muutmise eelnõule. Seisukohad

* Apteekrite Liit esitas Sotsiaalministeeriumile omad ettepanekud apteekrite lähtetoetuse korra muutmiseks. Ettepanekud

* Apteekrite Liit saatis Tallinna abilinnapeale ülevaate apteegiteenuse olukorrast Tallinnas. Pöördumine

* Loengutevahelisel ajal on hea oma teadmisi täiendada e-koolitusel. Loengud

* 29. mail tegi Riigikohus lahendid apteekide "kolimise" õiguspärasuse osas ja leidis, et Ravimiamet on proviisori enamusosaluseta apteekide "kolimise" ja uute haruapteekide asutamise lubamisel eksinud. Teade

* 7. aprillil tähistas Eesti Apteekrite Liit Estonia ooperiteatri sinises saalis oma 25. juubelit konverentsiga "Ravimabi okkad ja õied. Eesti Apteekrite Liit 25".

* Apteekrite Liit tegi 27.12.2017 märgukirja haigekassale seoses retseptikeskuse riketega. Pöördumine Haigekassa saatis vastuse Vastuskiri

* Tartu Halduskohus 20.12.2017: Kaugapteekri lahendus on õiguspärane. Uudis

* Tartu Halduskohus 17.11.2017: Üürilepingul ei ole apteegi tegevusloa kehtivuse peatamises määravat tähendust. Uudis

* Tartu Halduskohus 12.10.2017: Terve Pere Apteegi esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamise selgituseks. Uudis

* Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas 27.09.2017, et ravimiseadust ei muudeta ning apteekide omandireformi elluviimisega jätkatakse. Pressiteade

* Valminud on kroonilise venoosse haavandi käsitluse ravijuhend. Ravijuhend

* Norra apteegivaldkonda valitsevad apteegiketid. Artikkel

* Sotsiaalministeerium on esitanud ravimiseaduse muudatusettepanekute kavatsuse. Dokument Apteekrite Liit esitas sellele oma seisukoha. Arvamus

* Arutlusel on apteegis osutatavad tervishoiuteenused. Teenuste tabel Sotsiaalministeeriumis toimus 20.12.2016 teenuste arutelu. Protokoll Apteekrite Liit esitas sellele oma seisukoha. Arvamus

* Tervishoiu Kutsenõukogu kiitis 15.11.2016 heaks proviisori ja farmatseudi kutsestandardi: Farmatseut Proviisor Eetikakoodeks

* Valminud on Apteegiteenuse kvaliteedijuhis 2016. Juhis