Eesti farmatseutide kutse-eetika normid

Eesti farmatseutide kutse-eetika normide aluseks on Rahvusvahelise Farmaatsia Föderatsiooni nõukogu poolt 5.septembril 1997. a vastu võetud “Farmatseutide eetikakoodeksi” põhimõtted.

Eesti Farmatseutide kutse-eetika normid on heaks kiidetud Eesti Apteekrite Liidu üldkoosolekul 26.mail 2000. aastal.

Käesolevas dokumendid kasutatakse terminit farmatseut farmaatsiaalast kesk-või kõrgemat eriharidust omava isiku tähenduses.

1. Farmatseut on tervishoiutöötaja, kelle esmane kohustus on tegutseda apteegikülastaja (patsiendi) huvides kehtiva seadusandluse piirides. Ta ei viivita kehtestatud riiklike seaduste ja korralduste ellurakendamisel.

2. Farmatseut osutab kõigile apteegikülastajatele (patsientidele) võrdset tähelepanu. Ta austab iga isiku vaateid elule ja õigust valida ise enda jaoks (käsimüügi) ravimeid ja alternatiivseid raviviise. Seejuures vastutab farmatseut selle eest, et apteegikülastajani jõuks otsuse tegemiseks tõene informatsioon. Farmatseut austab inimese vabadust valida apteek, kelle teeneid ta kasutab.

3. Farmatseut teenindab abivajajaid arvestades nende personaalseid iseärasusi, neid ära kuulates ja mõista püüdes, sõltumatult nende kultuurilisest, vanuselisest, soolisest  või ühiskondlikust kuuluvusest.

4. Apteegikülastaja huvid tuleb tunnistada kõrgemaks apteegi majandushuvidest. Farmatseudi kohuseks on tagada patsiendile ravimi olemasolu ka sellises olukorras, kus see osutub apteegile mittetulusaks.

5. Farmatseut juhindub oma töös headest turundusprintsiipidest ja rakendab õiglasi konkurentsimeetodeid. Ta ei sõlmi kokkuleppeid ega mõjuta materiaalsete hüvitistega kolmandaid isikuid (arste, õdesid, veterinaararste jt.) selleks, et need mõjutaksid patsiente apteegi valikus. Farmatseudi koostöö arstiga ja teiste tervishoiutöötajatega on suunatud apteegikülastaja (patsiendi) paremale teenindamisele ja mitte isiklikule majanduslikule huvile.

6. Farmatsedi professionaalne nõuanne on erapooletu. Ta vasutab apteegikülastaja (arsti vm) informeerimise õiguse eest. Informatsioon ei tohi ühte firmat esile tõsta ja seada teisi sama teenust osutavaid firmasid halba valgusesse.

7. Farmatseut teeb koostööd kutsekaaslastega teistest apteekidest. Ta väldib mistahes tegevust või tegemata jätmist, mis võiks kahjustada kutseala au, väärikust ja usaldusväärsust. Ta ei kasuta väljendusi, mis vähendaksid kolmandate isikute lugupidamist kutsekaaslaste vastu. Ta aitab kutsekaaslastel vältida teadmatusest või tähelepanematusest tekkida võivaid kutse-eetilisi vääratusi.

8. Farmatseut austab üksikisiku õigust konfidentsiaalsusele. Tema käsutuses olevaid erialase tegevuse käigus saadud andmeid apteegikülastaja (patsiendi) tervisliku seisundi, tarvitatavate ravimite, raviviiside jne. kohta võib avaldada kolmandatele isikutele vaid patsiendi või tema hooldaja nõusolekul, välja arvatud juhud, kui see on tema enda või ühiskonna huvides.

9. Farmatseut soodustab oma tööga ravimite õiget ja turvalist kasutamist, püüab takistada ravimite teadlikku kuritarvitamist, võib keelduda müümast ravimeid isikutele, kes ostavad neid selgelt narkootilistel või kuritahtlikel eesmärkidel.

10. Tagamaks kvaliteetset teenust ja informatsiooni osaleb farmatseut koolitusprogrammides ja täiendab ka iseseisvalt oma ametialaseid teadmisi ja oskusi.

11. Farmatseut tagab inimesele ravimabi saamise ka apteegi kinnioleku ajal teatades teisest, töötavast apteegist.

FIPi eetikakoodeks (inglise keeles)