Rohuteadlase kaastöötajatele

Eesti Rohuteadlane on farmaatsiaalane ajakiri, mille eesmärgiks on aidata kaasa erialase kvalifikatsiooni tõstmisele ja silmaringi avardamisele.
Ajakirjas on võimalik avaldada teadustöö tulemusi ning käsitleda farmaatsiaalaseid, meditsiinilisi ja tervishoiukorralduslikke probleeme.
Ajakiri avaldab originaalsete teaduslike tööde tulemusi, ülevaateartikleid, intervjuusid, referatiivseid ülevaateid erinevatest erialaajakirjadest ja muud teavet.

Käsikirjad esitatakse 1 eksemplaris 1-intervallise reavahega ning Word`i formaadis arvutikettal või elektronposti teel.
Käsikiri peab olema keeleliselt korrektne, terminid, lühendid, mõõtühikud, valemid, tsitaadid, nimed, initsiaalid kontrollitud.
Tiitellehel peab olema:
· pealkiri,
· autori(te) ees- ja perekonnanimi, asutus(ed),
· korrespondeeriva autori nimi, aadress, elektronposti aadress, töökoha ja kodune telefon, faksinumber.
Teaduslike tööde tulemustele ja ülevaateartiklitele lisada ingliskeelne lühikokkuvõte (kuni 100 sõna).

Tabelid ja joonised esitatakse must-valgelt, valgel taustal, fotod värviliselt (erandjuhul must-valgelt), varustatuna pealkirjaga või selgitava tekstiga. Foto tagaküljele märkida selle järjekorranumber ja autori nimi.

Kirjanduse loetelu esitatakse tekstis esinemise järjekorras Vancouveri stiilis, kusjuures venekeelsed kirjandusallikad translitereeritakse ladina tähtedega.
Raamatutel märgitakse autori perekonnanimi, eesnime(de) initsiaalid, pealkiri, väljaandmise koht ja ilmumise aasta.
Kogumike puhul märgitakse peatüki autori perekonnanimi, eesnime(de) initsiaalid, peatüki pealkiri, kogumiku pealkiri, toimetajate nimed, väljaandmise koht, ilmumise aasta ning peatüki algus- ja lõppnumbrid.
Ajakirjade puhul tuuakse kõikide autorite perekonnanimed ja initsiaalid, artikli pealkiri, ajakirja nimi lühendatult, ilmumisaasta, köide, anne või number, artikli lehekülgede algus- ja lõppnumbrid.

Käsikirjal peavad olema autorite allkirjad. Ainult erandkorras on võimalik toimetusse esitada töid, mida on muudes väljaannetes või monograafia osadena juba trükitud. Sellisel juhul tuleb töö esitamisel märkida, millistes väljaannetes on see juba ilmunud või millisesse väljaandesse on see avaldamiseks esitatud.
Toimetus tagastab (eelneval kokkuleppel) fotod, joonised ning avaldamisele tulevate artiklite käsikirjad.
Ajakirjas avaldatavad artiklid kuuluvad eelretsenseerimisele.

Kaastööd palume saata toimetuse aadressil:
Eesti Apteekrite Liit
Eesti Rohuteadlase toimetus
Endla 31
10122  Tallinn

telefon 662 0323
faks 662 1054
info@apteekriteliit.ee

Ajakirjas on võimalik tellida reklaamipinda ja avaldada teateid, kuulutusi.

Reklaami hinnakiri 2011/2012


Ajakirja on võimalik tellida, saates tellimuse eletronposti, posti või faksi teel Eesti Apteekrite Liitu, eeltoodud toimetuse aadressil.